Volg ons

Privacybeleid

iGolf is een handelsnaam van Golflink B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54370493. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van bezoekers aan onze website en onze evenementen.

Wij dragen er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Met deze privacyverklaring informeren wij u welke informatie wij van u registreren en hoe wij met deze gegevens omgaan. Uiteraard gebeurt de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig de eisen die de privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, daaraan stelt.

Dit brengt met zich mee dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

iGolf registreert uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij registreren deze met de volgende bedoelingen:

 • administratie van abonnementen;
 • administratie van golfscores en handicaps;
 • organisatie van wedstrijden en evenementen;
 • het afhandelen van betalingen;
 • contact indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • informatieverstrekking via onze nieuwsbrieven en andere correspondentie.

De persoonsgegevens die wij hiervoor verwerken zijn de volgende:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Handicap;
 • Lidmaatschapsnummers (bijvoorbeeld NGF);
 • Type abonnement;
 • Betalingsinformatie;
 • Gegevens over uw activiteiten, zoals deelname aan evenementen;
 • Beeldmateriaal, gemaakt bij evenementen.

Door verzending van uw gegevens via onze website of door deelname aan onze evenementen geeft u iGolf toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van hierboven beschreven doeleinden (juridisch: artikel 8 sub a Wet Bescherming Persoonsgegevens). Bij het gebruik van de website als ‘gast’ worden geen persoonsgegevens verzameld.

Bewaren en beveiligen van uw persoonsgegevens

iGolf bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien we gedurende een periode van 2 jaar geen betekenisvol contact met u hebben gehad, zullen we uw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderen, tenzij we in goed vertrouwen geloven dat de wet of relevante toezichthouders van ons verlangen dat we uw gegevens bewaren (bijvoorbeeld in verband met een verzoek van een belastingdienst of een verwacht juridisch proces).

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor uitdrukkelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

iGolf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Delen van persoonsgegevens met derden

iGolf verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. iGolf blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, rectificatie, overdracht of verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Wanneer u ons toestemming heeft gegeven uw persoonsgegevens te verwerken, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen via info@igolf.nl.

Versie 1.0: 24 Mei 2018

Ook lid worden van de leukste golfcommunity van Nederland?

Meld je gratis aan